menu1
menu5
menu16
menu2
menu3
menu10
menu6
menu10
menu7
menu8
menu18
menu9

หัวข้ออ่าน

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563

40

มาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6

45

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

43

มาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

33

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

43

ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม และพิธีเปิดิการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ภายใน ดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 51

114

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564

285

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

1058

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2021

142

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "FHS' Got Talent Season 3"

85

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563

69
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลในการทำวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์

88

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความสุข และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมสติ” (Mindfulness in Organization : MIO)

212

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL

146

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL

266

โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19

383

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับผู้นำสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 (Smart Leadership 4.0 Era)

1014

โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21

823

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR)

1120

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้งาน Google Classroom

892

โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form

1104

สัมนาเรื่อง Teacher for the future คิดต่าง เพื่อสร้าง ครูยุคใหม่

918
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง

27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D3D จำนวน ๑ ชุด

26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง

29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุุภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง

28

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง

29

(ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเวทีการแข่งขันชกมวยไทยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ชุด

29

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสื่อสาร (ครั้งที่ ๒)

22

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เฟส 1)

25

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องมือวัด จำนวน 6 ชุด

85

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องมือวัด จำนวน 6 ชุด

69

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

76
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

35

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ

161

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2563) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

163

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563

202

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ (สาขาวิชาภาษาไทย)

87

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

304

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครงาน #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รวม 700 อัตรา

1140

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563)

420

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

325

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

583
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอกคูนเกมส์ครั้งที่ 51 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคีเครือข่ายองค์กรสถานศึกษาลงนามทำความร่วมมือตอบโจทย์การขับเคลื่อนยกระดับการจัดการศึกษาราชบุรี คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนเตรียมความพร้อมงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ในสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คว้าแชมป์

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอกคูนเกมส์ครั้งที่ 5...

ระหว่างวันที่ 21- 23 ธันวาคม 2563

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคีเครือข่ายองค์กรสถานศึกษาลงนามทำความร่วมมือตอบโ...

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนเตรียมความพร้อมงานสสส....

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คว้าแชมป์ "IMANE Futsal Freshy University League 2020"...

วันที่ 21 ธันวาคม 2563
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานหอพักนักศึกษา พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field