menu1 menu2 menu3 menu4
โปร่งใสยุติธรรม
ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารฯ
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
แบบฟอร์มสอบหาข้อเท็จจริง
แบบฟอร์มสอบหาข้อเท็จจริง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ
ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายตรงอธิการบดี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ลงวันที่ 2 เมษายน 2562
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ลงวันที่ 25 กันยายน 2562
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รณรงค์และส่งเสริมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
รณรงค์และส่งเสริมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใสในมหาวิทยาลัย